4# שיעור JAVA

Exception חריגה .1
try {
//       (קוד שברצוננו לבדוק למקרים חריגים (טעויות
}
catch (ExceptiontypeA a) {
//      לטיפול במקרה של חריגה מסוג זה (Handler) קוד
}
catch (ExceptiontypeB b) {
//      קוד לטיפול במקרה של חריגה זו
}
catch (Exception e) {
//       (Default) קוד לטיפול בחריגות אחרות
}
finally {
//       קוד לניקוי השטח לפני סיום, בכל מקרה
}
throw new IllegalArgumentException("computer name error");


3. public int valOfId(String userIdentity) 
  throws IllegalArgumentException {
   //  code for valOfId
  throw new IllegalArgumentException() …  
  }    
  public void checkSubString(String s, int low, int up)
  throws illegalArgumentException {  …  
  if (s.length() > up || low < 0 || low > up)
   throw new IllegalArgumentException
     ("Illegal arguments: low=" + low + "up = " + up);
   else  
    //     s קוד לטיפול רגיל במחרוזת             
  }

catch (IllegalArgumentException i) {
 String errorMessage = i.getMessage(); …
}

 4. class ComputerInterfaceException extends
    IllegalArgumentException {
   String computerValue, reasonValue;
   
   public ComputerInterfaceException (
    String errorMessage, computer, reason) {
     super(errorMessage);
     computerValue = computer;
     reasonValue = reason;
   }
   public ComputerInterfaceException(String ErrorMessage) {
    super(errorMessage);
   } 
   public ComputerInterfaceException() {
    super();
   }
   public string computerVal() {
    return computerValue;
   }
   public string reasonVal() {
    return reasonValue;
   }

   try { ....}
   catch (ComputerInterfaceException c) {
   .... String comId = c.computerVal();
      String reasonMess = c.reasonVal();  ....
 }

5. public class InputRecovery {
   public static void main(String args[]) {
    DataInputStream simp = new DataInputStream(System.in);
    int numb; 
    boolean ok = false;
    while (!ok) {
      try {
        System.out.print("Please input a number: ");
        numb = simp.readlnInt();
        ok=true;
        } catch (NumberFormatException nfexcep) {
         System.err.println(nfexcep.getMessage() + 
             " input, not an integer.");
        } catch (IOException ioexcep) {
         System.err.println("Fatal IO error. \n" +                         
         ioexcep.getMessage() + " Exiting program.");
         System.exit(1);
        }
      }
    }
  }

6. public class Board {
    private int int_array[];
    public Board(int size) throws IllegalArgumentException {
     if (size < 1)
       throw new IllegalArgumentException("Error: "+size);
     else int_array = new int[size];
    } ....  //  Other method definitions
  }