6# שיעור JAVA


1. abstract class Poel {
  //  משתני מופע, קונסטרוקטרים, ושיטות משותפות לכל פועל 
  public abstract int chishuvMaskoret(); }  
  
   class poelChodshi extends Poel {
   //    משתני מופע חדשים, קונסטרוקטורים ושיטות חדשות
  //          .עבור פועלים המקבלים משכורת חודשית
   public int chishuvMaskoret() {
  //               קוד לחישוב משכורת חודשית 
    }
   }
2. public interface ClassName {
    public int methodA();
    public void methodB(int a, int b);
    public boolean methodC(int a);
   }
   class UseClass implements ClassName {

3. public void getContent() {
    try {
     openConnection();   -->  ( * )
     readData();
    }
    catch(IOException e) {
     //  Handle IO error....
    }  ....
  }
   ( * )  public void openConnection throws IOException {
          openSocket();
          sendRequest();  ( ** )
          receiveResponse();
        }
( ** ) public void sendRequest throws IOException {
      write(header);
      write(body);   // IO error!!!
     }

4. interface Teacher {
   void teach();
}
interface ComputerTeacher extends Teacher {
 void programs();
}
interface RoleModel {
 void guide();
}
class EstherParnas implements ComputerTeacher {
 public void teach() { }
 public void programs() { }
}
interface MichlalahTeacher
 extends ComputerTeacher, RoleModel {
  void setsExample();
}
class Michlalah {
 static void j(Teacher e) {e.teach(); }
 static void v(ComputerTeacher p) {
  p.teach();
  p.programs();
 }
 public static void main(String[] args) {
  EstherParnas yael = new EstherParnas();
  j(yael);
  v(yael);
 }
}

5. package c07;
   public interface Months {
    int
     JANUARY = 1, FEBRUARY = 2, MARCH = 3,
     APRIL = 4, MAY = 5, JUNE = 6, JULY = 7,
     AUGUST = 8, SEPTEMBER = 9, OCTOBER = 10,
     NOVEMBER = 11, DECEMBER = 12;
  }

6. import java.util.*;
interface RandVals {
 int rint = (int) (Math.random() * 10);
 long rlong = (long) (Math.random() * 10);
 float rfloat = (float) (Math.random() * 10);
 double rdouble = Math.random() * 10; }
public class TestRandVals {
 public static void main(String args[]) {
  System.out.println(RandVals.rint);
  System.out.println(RandVals.rlong);
  System.out.println(RandVals.rfloat);
  System.out.println(RandVals.rdouble); }
}

7. public class Parcel {
 class Contents {
  private int i=11;
  public int value() { return i; }
 }
 class Destination {
  private String label;
  Destination (String whereTo) {
   label = whereTo;
  }
  String readLabel() { return label; }
 }
 public Destination to(String s) {
  return new Destination(s);
 }
 public Contents cont() { return new Contents(); }
 public void ship(String dest) {
  Contents c = cont();
  Destination d = to(dest);
 }
 public static void main(String args[]) {
  Parcel p = new Parcel();
  p.ship("Israel");
  Parcel q = new Parcel();
  Parcel.Contents c = q.cont();
  Parcel.Destination d = q.to("USA"); }
}

8.abstract class Contents {
 abstract public int value();
}
interface Destination {
 String readLabel();
}
public class Parcel2 {
 private class PContents extends Contents {
  private int i=11;
  public int value() { return i; }
 }
 protected class PDestination
  implements Destination {
  private String label;
  private PDestination(String whereTo) {
   label = whereTo;
  }
  public String readLabel() {return label; }
 }
 public Destination dest(String s) {
  return new PDestination(s);
 }
 public Contents cont() {
  return new PContents();
 }
 public static void main(String args[]) {
  Parcel2 p = new Parcel2();
  Contents c = p.cont();
  Destination d = p.dest("Israel");
  // Parcel2.PContents c = p.new PContents();
 }
}

9. public class PassHandles {
 static void f(PassHandles h) {
  System.out.println('h inside f(): " + h);
 }
 public static void main(String args[]) {
  PassHandles p = new PassHandles();
  System.out.println("p inside main(): " + p);
  f(p);
 }
}

10. public class Alias1 {
 int i;
 Alias1(int ii) { i=ii; }
 public static void main(String args[]) {
  Alias1 x = new Alias1(7);
  Alias1 y = x;
  System.out.println("x: "+x.i);
  System.out.println("y: "+y.i);
  System.out.println("Incrementing x");
  x.i++;
  System.out.println("x: "+x.i);
  System.out.println("y: "+y.i);
 }
}

11. public class Alias2 {
 int I;
 Alias2(int ii) { i = ii; }
  static void f(Alias2 handle) {
  handle.i++;
 }
 public static void main(String args[]) {
  Alias2 x = new Alias2(7);
  System.out.println(x: " + x.i);
  System.out.println("Calling f(x)...");
  f(x);
  System.out.println("x: " + x.i);
 }
}

12. enumeration   dynamic data structure
import java.util.Enumeration;
// Class describing each element of a Datagram queue.
class DataGramHolder {
Datagram contents;
DataGramHolder link;
public DataGramHolder(Datagram d) { 
 link = null;
 contents = d;
}
public Datagram getContents() {
 return contents
}
public DataGramHolder getLink() {
 return link;
}
}
//
// Class describing a DataGram queue.
//
class DataGramQ {
private DataGramHolder head, tail;
private int noInQ;
public DataGramQ() {
 head = null;
 tail = null;
 noInQ = 0;
}
public boolean emptyQ() {
 return noInQ == 0;
}
public int dataGramInQ() {
 return noInQ;
}
public void addDataGram(Datagram a) {
DataGramHolder di = new DataGramHolder(a);
 if (noInQ == 0) {
  head = di;
  tail = di; }
 else {
  tail.link = di;
  tail = di; }
 noInQ++;
}
public Datagram removeDataGram()
throws EmptyQueueException {
 if (noInQ == 0)
  throw new EmptyQueueException();
 else {
  noInQ--;
  Datagram h = head.getContents();
  head = head.getLink();
  return h; }
}
public QueueEnumeration elements() {
 return new QueueEnumeration(head);
}
//
// Class describing the iterator for a DataGram queue.
//
class QueueEnumeration implements Enumeration {
private DataGramHolder cursor;
public QueueEnumeration(DataGramHolder d) {
 cursor = d; }
public boolean hasMoreElements() {
 return cursor != null;
}
public Object nextElement() {
 Object o = cursor.getContents();
 cursor = cursor.getLink();
 return o;
{

DataGramQ dq;
Object dGram;
dq = new DataGramQ();
 //              DQ-קוד להוסיף איברים ל
QueueEnumeration qe = dq.elements();
while (qe.hasMoreElements()) {
 dGram = qe.nextElement();
 System.out.println(" Element = " +
    ((Datagram) dGram).getDatagramValue());
}

13. encapsulation    dynamic binding
   multiple inheritance
    public class C extends B implements E; 
   package telNetCommsPackage;
   sutility.class         package sutility;
                 // קוד להגדרת החבילה 
   import projectLibrary.general.utilities.sutility;