JAVA -תרגיל ב
1 'מס

.1
שקבלתם HelloWorld של applet -מהתרגיל עם ה HelloWorld של applet -א)השווי את ה)
?בהרצאה. איזה הבדלים אתם רואים
?נסי לקמפל ולהריץ את התכנית. מה קורה import java.awt.Graphics ב) מחקי את השורה)
.נסי לקמפל עכשיו (java.awt.Graphics g) הגדיר פרמטר paint ג) עבור הפרמטר לפונקציה)
?מה קורה
? בהתחלת תכנית import ד) מה הן המסקנות שלך לגבי פקודת)

.2
:שאמור להדפיס למסך את המלים First בשם applet יצרי
Hello, my name is שם שלך