תרגיל 13
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

.הריצי אותם .JabberClient -ו JabberServer עשי קומפילציה לתוכנית של  .1
איזה הבדלים את רואה? עכשיו .Buffered i/oעכשיו כתבי את התוכניות בלי     
כדי לגלות את המספר של המחשב לידך. הריצי את WhoAmI השתמשי בתוכנית     
.התוכנית עוד פעם כאשר המחשב של מתקשרת עם המחשב ליד