JAVA -קורס ב
                 2 תרגיל

                                  1
כתבי מחלקה עבור מלבן
הנתונים של המחלקה הם רוחב ואורך המלבן
כתבי שיטות לבצע את הפעולות הבאות
להציב ערכים עבור רוחב ואורך
perimeter - שיטה לחשב את השטח ואת ה שיטה שמקבלת תו כפרמטר ומציירת את המלבן עם התו הזה
כתבי תכנית ראשית להפעיל את המחלקה
   
                                  2                                       
                      כתבי מחלקה עבור תלמידים
                  ?איזו נתונים צריכים לשמור
                     ?איזו שיטות צריכים
                  כתבי תכנית ראשית שמשתמשת במחלקה
                                  3   
   איך היית משתמשת בה בתוכנית ?toBinarystring() מה עושה הפונקציה 
                           (חפשי בתיעוד)

                                  4
                  בדקי איך אפשר לקרוא תו בתור קלט
                  :זכרי:מקומות שניתן לגשת לתיעוד הם
                                 .1
                         באוניברסיטה העברית 
      www.cs.huji.ac.il/papers/java/jdk1.1.3/api/packages.html
                                 .2
                            במחשב "עוז"
          file:\\\usr\local\JDK_1.1.5\jdk1.1.5\index.html
                                 .3
                : במחשבי אישי לפתוח את הספריות הבאות 
                   NTSERVER, DOCUMENTATION, JAVA