java-תרגיל ב
                 מס' 4 התראות

                                     .1
        כתבי מחלקה עבור מחסנית עם השיטות ששייכות לה. הוסיפי התראות 
         במקומות הנכונים (גלישה, חמיקה, וכו') בני תכנית ראשית אשר 
                             .משתמשת במחסנית
 

                                     .2
          כתבי מחלקה עבור תור עם השיטות השייכות לה. הוסיפי התראות 
                             .במקומות הנכונים