תרגיל 7
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

שכתבתן עבור מחסנית ותור כך שמבנה הניתונים האלו package - שני את ה .1
Vector יכולים לקלוט ולאחסן בפנים, אוביקט מכל סוג (השתמשי במחלקה   
(java של   

?עבור מחסנית ותור. איזו שיטות נדרשות ע"י המבנים האלו interface בני (א).2
כאשר משתמשים) Vector אשר יש בה ArrayClass כתבי מחלקה בשם (ב)  
איו צורך לשמור מצביע לאיבר הראשון והאחרון) כתבי Vector במחלקה
אשר יש בה מצביע לקדקד הראשון. (זה דורש שימוש ListClass מחלקה בשם
אשר יש בה מידע ומצביע לקדקד הבא) Node במחלקה
אשר מממשות את הממשק של ListStack -ו ArrayStack כתבי מחלקות (ג)  
המחסנית ב- 2 דרכים שונות (אחת ע"י שימוש במערך והשני ע"י שימוש
(ברשימה