תרגיל 8
סמסטר א' תשנ"ט JAVA

השעון חול מתהפך. שמדמה שעון חול SandCount שנקרא Thread בנה .1
וכל החול יורד למטה לפי הכמות שיש בפנים. על המסך מופיע תו עבור כל 5 שניות
:thread- שעברו כאשר החול מטפטף. נתוני ה
(ז"א כמה חול יש בפנים השעון) thread-גודל ה             
תו שיוצג במחזור הלוך             
תו שיוצג במחזור חזור             
כמה מחזורים ירוץ השעון הלוך וחזור             

.בנה תכנית ראשית אשר בודקת את השעון חול
?איך אפשר להריץ יותר משעון חול אחד באותו זמן

:משחק ניחוש מספרים    .2
.המחשב בוחר מספר בין 0-9. השחקן צריך לנחש את המספר תוך 3 דקות      
כל 30 שניות יש הודעה כמה זמן נותר. השחקן מנחש מספר ואם הוא גדול מהמספר
.עד הניחוש הנכון ,Smaller אם קטן מודיעים ,Bigger שהמחשב בחר מודיעים לו
.במידה ועבר הזמן המערכת מודיעה שעבר הזמן
.class Random-כדי לבחור מספר השתמשי ב